LesyVM

  • pic_1.png
  • pic_2.png
  • pic_3.png
  • pic_4.png
  • pic_5.png
O spoločnosti

Spoločnosť Obecný podnik lesov a služieb s.r.o. vznikla v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vyšnom Medzeve č.13 zo dňa 20.09.2001.

Jediným spoločníkom je Obec Vyšný Medzev so 100% účasťou, zastúpenou starostom obce Ing. Nálepkom Róbertom. Výkonným orgánom je konateľ spoločnosti, ktorý je jej štatutárnym zástupcom. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie tvorené poslancami Obecného zastupiteľstva a starostom obce, ktorý je súčasne predsedom valného zhromaždenia.