LesyVM

  • pic_1.png
  • pic_2.png
  • pic_3.png
  • pic_4.png
  • pic_5.png
História

V Hornom Uhorsku v 13.a14.storočí nastal rozmach baníctva. Lesné hospodárstvo malo pozitívny vplyv na produkciu banských výrobkov. Bane spotrebovali veľké množstvo predovšetkým banského dreva, ale aj stavebného dreva a paliva, pálilo sa drevené uhlie pre huty a hámre.

V 15. A 16. storočí mal na rozvoj lesov veľmi negatívny vplyv príchod valachov z Rumunska a Ukrajiny, ktorí kočovným salašníctvom klčovali, rúbali a poškodzovali lesné porasty.
V 16.storočí lesnícke záležitosti ešte ostávali v tieni baníctva. Základ starostlivosti o lesy položil Ferdinand I. v roku 1540, keď správu lesov prevzala komorská administratíva.
Prvý zriaďovací elaborát ( hospodársky plán) pre Obecné lesy Vyšný Medzev bol vypracovaný v roku 1886.  Do správy štátu prešli lesy v roku 1949 po zoštátnení obecného majetku. V roku 1993 sa opäť majetok vrátil mestu Medzev a v roku 2000 po odčlenení a osamostatnení sa obce Vyšný Medzev od mesta Medzev sa lesný majetok spravoval v rámci obce. V roku 2001 vznikla spoločnosť Obecný podnik lesov a služieb s.r.o., ktorá zabezpečuje obhospodarovanie  lesného majetku v súčasnosti.